علم و جهل

استاندارد

در فضیلت و برتری علم همین بس است
که حتی کسانی هم که علم ندارند ادعای
آن را دارند و هرگاه آن ها را عالم بخوانند
مسرور میشوند و همین که جاهلان خود
را از جهل مبرا میدانند و هرگاه جهل به آنان
نسبت داده شود خشمگین میشوند ،در اثبات
زشتی جهل کافی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.