نیت و اقتصاد

استاندارد

از میلتون فریدمن از برجسته ترین اقتصاددانان قرن بیستم نقل است که :هیچ چیز به قدر نیت خیر ،ضرر نمیرساند.البته میخواستن تاکید کنن که هر سیاستی را باید از میزان تاثیراتش سنجید نه براساس نیات مجریانش.