حساب کتاب

استاندارد

شب و روز برای کسی مفهوم داره که حساب کتاب داره  کسی که حساب و کتاب نداره شب و روز نداره