تغییر درون

استاندارد

 


ابراهیم از درون برآمد و تغییر داد  موسی از درون عیسی و حضرت محمد و همه بزرگان اول درون خودشان و بعد درون جامعه رو تغییر دادن و هیچکدام خارجی نبودن پس اگر میخواهی تغییری در زندگی ایجاد کنی به درون آن مسئله برو