حریم خصوصی

استاندارد

آیا فرزندان ما در آینده راضی خواهند بود که عکسهای آنها از بدو تولد تا زمان حالش بدون اجازه در اینترنت منتشر شده است و این آیا این تجاوز به حریم خصوصی آنها نیست ؟

آیا لازم است که همگان فرزندانمان را ببیند برای لایک و صد هزار تومن جایزه که اون هم معلوم نیست به ما برسد؟

در مورد کارهایی که انجام میدهیم بیشتر فکر کنیم و به فکر عواقب آن باشیم.

حساب کتاب

استاندارد

شب و روز برای کسی مفهوم داره که حساب کتاب داره  کسی که حساب و کتاب نداره شب و روز نداره

تغییر درون

استاندارد

 


ابراهیم از درون برآمد و تغییر داد  موسی از درون عیسی و حضرت محمد و همه بزرگان اول درون خودشان و بعد درون جامعه رو تغییر دادن و هیچکدام خارجی نبودن پس اگر میخواهی تغییری در زندگی ایجاد کنی به درون آن مسئله برو

نیت و اقتصاد

استاندارد

از میلتون فریدمن از برجسته ترین اقتصاددانان قرن بیستم نقل است که :هیچ چیز به قدر نیت خیر ،ضرر نمیرساند.البته میخواستن تاکید کنن که هر سیاستی را باید از میزان تاثیراتش سنجید نه براساس نیات مجریانش.

علم و جهل

استاندارد

در فضیلت و برتری علم همین بس است
که حتی کسانی هم که علم ندارند ادعای
آن را دارند و هرگاه آن ها را عالم بخوانند
مسرور میشوند و همین که جاهلان خود
را از جهل مبرا میدانند و هرگاه جهل به آنان
نسبت داده شود خشمگین میشوند ،در اثبات
زشتی جهل کافی است